Structuur

Net als elke vereniging heeft Woonvereniging Polderdrift een bestuur, bestaande uit voorzitter, secretaris en penningmeester en (in ons geval) twee algemene bestuursleden.

Binnen Polderdrift speelt het officiële bestuur echter geen grote rol. Alle grote beslissingen worden genomen door de Algemene Leden Vergadering (ALV), dus in principe door alle leden gezamenlijk.

Kleinere beslissingen en het volgen en bijhouden van de lopende gang van zaken liggen bij de Coördinatiegroep. Deze groep moet zich desgevraagd verantwoorden bij de ALV. Ook zijn alle vergaderingen van de Coördinatiegroep voor iedereen toegankelijk. Zo heeft ieder lid een gelijke zeggenschap over wat er in de vereniging gebeurt.

Om bepaalde zaken of deeltaken uit te werken en uit te voeren, worden er vanuit de ALV werkgroepen gevormd. Deze werkgroepen kunnen doorlopend bestaan (zoals de groengroep), of tijdelijk. De werkgroepen krijgen een opdracht van de ALV en zo nodig een budget. Hiermee gaan zij aan de slag met informatie zoeken en ordenen, ideeën of plannen vormen en voorstellen maken. Sommige werkgroepen zijn vooral actief met het uitvoeren van taken (zoals de websitegroep).

Het streven is dat er vanuit elke werkgroep één lid deelneemt aan de vergaderingen van de Coördinatiegroep. Hierdoor is er een goede uitwisseling over nieuws en voortgang van de groepen.

De Coördinatiegroep vergadert 4-10 keer per jaar (naar behoefte). Wanneer er aanleiding toe is, roept de Coördinatiegroep op tot een Algemene Leden Vergadering en stelt de agenda hiervoor vast.